Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie generujące dane do analiz i statystyk. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies oraz innych technologii w Polityka Prywatności.

Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych

Polish Society of Composite Materials

STATUT Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych

Wersja w formacie PDF: Statut.pdf
Statut Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych
(poprawiony zgodnie z Uchwałami III Walnego Zjazdu w dniu 30 marca 2000 r)


ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych”, w skrócie „PTMK”.
§2
Terenem działalności PTMK -jest obszar RP, a siedzibą władz miasto Częstochowa.

§3
PTMK – jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4
PTMK może powoływać Oddziały, podlegające legalizacji przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.
§5
PTMK używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem określającym nazwę, siedzibę oraz jednostkę organizacyjną towarzystwa.
§6
PTMK opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.


Rozdział II
Cele i środki działania

§7
Celem PTMK jest krzewienie wiedzy o materiałach i popieranie rozwoju dziedziny materiałów kompozytowych oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu.
PTMK realizuje swoje cele między innymi przez:
 1. organizowanie konkursów naukowych, sympozjów, zjazdów, zebrań naukowych, odczytów, seminariów oraz kursów prowadzonych na podstawie zezwoleń uzyskanych w myśl obowiązujących przepisów; prowadzenia akcji wydawniczej.
 2. współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania,
 3. prowadzenie działalności gospodarczej przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów.
§9
PTMK dzieli się na sekcje powoływane przez Zarząd Główny.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§10
Członkowie PTMK dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających (indywidualnych lub zbiorowych),
 3. członków honorowych.

§11
Członkami zwyczajnymi PTMK mogą zostać obywatele polscy pracujący naukowo lub zawodowo w zakresie materiałów kompozytowych.

§12
 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału PTMK na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, podpisanej prze dwóch członków wprowadzających.
 2. Uchwała Zarządu Oddziału w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka zapada większością co najmniej 2/3 głosów składu Zarządu.

§13
Członkowie zwyczajni PTMK mają prawo:
 1. wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz PTMK,
 2. brać udział w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych, seminariach i innych imprezach organizowanych przez PTMK,
 3. otrzymywać wydawnictwa PTMK z 25% ulgą.

§14
Członkowie zwyczajni PTMK mają obowiązek:
 1. aktywnej pracy naukowej lub zawodowej w dziedzinie materiałów kompozytowych,
 2. brania czynnego udziału w pracach PTMK oraz popierania jego działalności w zakresie określonym statutem PTMK,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§15
 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne (instytucje i przedsiębiorstwa) lub fizyczne, związane merytoryczną działalnością z rozwojem materiałów kompozytowych.
 2. Członkowie wspierający, osoby prawne, działają w Towarzystwie za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 3. Członków 'wspierających PTMK przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Członkowie wspierający PTMK mają prawo brania udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych, seminariach i innych imprezach organizowanych przez PTMK oraz korzystania z wydawnictw PTMK.
 5. Członkowie wspierający maja obowiązek regularnego płacenia składek w wysokości zadeklarowanej.
 6. Członkowie wspierający maja wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§16
 1. Członkami honorowymi mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinie materiałów kompozytowych lub istotne zasługi dla rozwoju PTMK.
 2. Godność członka honorowego obywatelowi polskiemu nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego PTMK.
 3. Członków honorowych, obywateli państw obcych przyjmuje i akceptuje Zarząd Główny PTMK na podstawie wniosku Zarządu Oddziału lub z własnej inicjatywy. Uchwala Zarządu Głównego w sprawie nadania członkostwa honorowego zapada większością co najmniej 2/3 głosów.
 4. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, są natomiast zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§17
 1. Członkami zwyczajnymi PTMK mogą być również cudzoziemcy spełniający warunki uzyskania członkostwa w Towarzystwie, których kandydatury zostaną zaakceptowane przez Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk.
 2. Członków zwyczajnych - obywateli państw obcych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnych opinii dwóch członków wprowadzających oraz oświadczenia osoby zainteresowanej o gotowości wstąpienia do PTMK. Uchwała Zarządu Głównego w sprawie nadania lub pozbawienia cudzoziemca członkostwa w PTMK zapada większością co najmniej 2/3 głosów.

§18
Cudzoziemcy będący członkami zwyczajnymi bądź honorowymi PTMK mają wszystkie prawa członków zwyczajnych obywateli polskich, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyboru do władz PTMK.

§19
 1. Członkostwo członków zwyczajnych - obywateli polskich ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia z PTMK zgłoszonego na piśmie właściwemu zarządowi oddziału, .
  2. skreślenia za niepłacenie przez okres l roku składki członkowskiej pomimo pisemnego upomnienia.
  3. wykluczenia uchwalą Zarządu Oddziału za popełnienie czynu nielicującego z godnością członka PTMK lub działania' na szkodę Towarzystwa albo w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
  4. Członek skreślony może zostać ponownie przyjęty pod warunkiem opłacenia zaległych składek - za okres do momentu skreślenia.
  5. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Uprawnienie to nie dotyczy przypadku wykluczenia członka w związku ze skazaniem go na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.

§20
Członkostwo członków wspierających, honorowych oraz zwyczajnych -cudzoziemców ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa,
 3. utraty osobowości prawnej.


Rozdział IV
Władze PTMK


§21
 1. Władzami PTMK są:
  1. Zjazd Delegatów
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz PTMK trwa 3 lata.
 3. Uchwały wszystkich władz PTMK, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 4. Członkowie wszystkich władz PTMK swoje funkcje pełnią honorowo.

§22
 1. Najwyższą władzą PTMK jest Zjazd Delegatów, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny co trzy lata.

§23
Do kompetencji zwyczajnego Zjazdu Delegatów należy:
 1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTMK
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. podejmowanie uchwal w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu - na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór przewodniczącego, 6 do 9 członków i 2 ,do 3 zastępców członków Zarządu Głównego oraz wybór przewodniczącego, 3-4 członków i 2-3 zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. nadawanie godności członków honorowych na wniosek Zarządu Głównego,
 6. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się PTMK
 7. podejmowanie uchwal w sprawach nie należących do kompetencji innych władz PTMK.

§24
Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§25
 1. W Zjeździe Delegatów PTMK z głosem stanowiącym biorą udział:
  1. delegaci oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach członków Oddziału według klucza wyborczego ustalanego każdorazowo przez Zarząd Główny,
  2. członkowie honorowi - obywatele polscy.
 2. W Zjeździe Delegatów PTMK z głosem doradczym udział biorą:
  1. członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
  2. zaproszeni goście.

§26
O dacie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§27
 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTMK może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby Zarządów Oddziałów.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTMK jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§28
 1. Zarząd Główny składa się z przewodniczącego, 6-9 członków wybranych przez zwyczajny Zjazd Delegatów oraz z przewodniczących Zarządów Oddziałów i przewodniczących Sekcji.
 2. Zastępcy członków Zarządu Głównego są zapraszani na posiedzenia Zarządu Głównego i biorę udział w jego pracach na pełnych prawach.
 3. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego - Zarząd Główny powierza pełnienie tej funkcji (do końca trwania kadencji) jednemu z wiceprzewodniczących.
 4. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji. Zarząd Główny może powierzyć te funkcję jednemu z zastępców członków Zarządu.

§29
 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  1. reprezentowanie PTMK na zewnątrz i działania w jego imieniu,
  2. kierowanie działalnością PTMK zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Zjazdu Delegatów,
  3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
  4. zatwierdzanie bilansu,
  5. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności,
  6. uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Głównego, oddziałów, komisji oraz innych regulaminów wewnętrznych,
  7. występowanie z wnioskami do Zjazdu Delegatów o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
  8. podejmowanie uchwal o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego PTMK.
  9. zarządzanie majątkiem i funduszami PTMK.
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządów Oddziałów w sprawach sporów powstałych pomiędzy członkami PTMK w związku z ich przynależnością do PTMK.
  11. ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§30
Zarząd Główny wybiera spośród siebie 7 osobowe Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzi przewodniczący Zarządu Głównego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz generalny i jego zastępca oraz skarbnik i jego zastępca.

§31
 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością PTMK w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny,
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków Prezydium, w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.
 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.

§32
 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 3-4 członków, którzy wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego.
 2. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez członka Głównej Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Komisja kooptuje do swego składu jednego z zastępców członków Komisji.
 3. Zastępcy członków Głównej Komisji Rewizyjnej są zapraszani na posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej i biorą udział w jej pracach z głosem doradczym.

§33
 1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie, co najmniej l raz w roku, .kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
  2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  3. występowanie na Zjeździe Delegatów z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
  4. nadzorowanie komisji rewizyjnych oddziałów.
 2. Przewodniczący bądź upoważniony przezeń członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i tego Prezydium z głosem doradczym.

§34
Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Zjazd Delegatów.


Rozdział V
Oddziały terenowe PTMK


§35
 1. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w regionie, w którym mieszka lub pracuje co najmniej 10 członków PTMK.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
 3. Oddziały terenowe mogą uzyskać osobowość prawną za zgodą Zarządu Głównego.

§36
1. Władzami Oddziału są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§37
 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co dwa lata, przed Zjazdem Delegatów PTMK.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z jego własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Oddziału bądź co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.

§38
W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie Oddziału,
 2. z głosem doradczym - zaproszeni goście.

§39
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w I-szym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w II-gim terminie niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.

§40
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
 1. uchwalanie wytycznych działalności Oddziału na podstawie postanowień statutu i uchwał władz PTMK.
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału - na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. wybieranie 3 członków i 1-2 zastępców członków Zarządu Oddziału,
 4. wybieranie 3 członków i 1-2 zastępców członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 5. wybieranie delegatów na Zjazd Delegatów PTMK.

§41
 1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego i 3 do 5 członków, spośród których wybiera się wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, skarbnika i ewentualnie ich zastępców.
 2. W przypadku trwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Członka Zarządu Oddziału w czasie trwania kadencji, Zarząd Oddziału powierza pełnienie tej funkcji jednemu z zastępców członków Zarządu.

§42
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
 1. realizacja celów statutowych PTMK na terenie działalności Oddziału,
 2. współpraca z pokrewnymi Stowarzyszeniami na terenie działalności Oddziału,
 3. zarządzanie majątkiem PTWK, oddanym przez Zarząd Główny w administrację Oddziałowi z prawem zawierania umów,
 4. opracowywanie sprawozdań ogólnych i finansowych oraz preliminarzy budżetowych Oddziału,
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Zarządu Głównego i Zjazdu Delegatów PTMK.
 6. utrzymywanie łączności z Zarządem Głównym i składanie mu sprawozdań,
 7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,
 9. wysuwanie kandydatów do nadania członkostwa honorowego i zagranicznego.

§43
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. Wybrani zastępcy członków Zarządu Oddziału są zapraszani na posiedzenia Zarządu Oddziału i biorą, udział w jego pracach na pełnych prawach.

§44
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji. Komisja Rewizyjna powierza pełnienie tej funkcji jednemu z zastępców członków Komisji. Wybrani zastępcy członków są zapraszani na posiedzenia Komisji Rewizyjnej i biorą udział w jej pracach z głosem doradczym.

§45
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
 1. sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Oddziału pod względem celowości merytorycznej, legalności wydatkowania funduszy, zgodności z przepisami prawa, zasadami i postanowieniami statutu oraz uchwałami władz PTMK,
 2. przeprowadzanie raz na rok szczegółowej kontroli działalności Oddziału,
 3. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału,
 4. składanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań ze swej działalności i jej wyników oraz uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału, jak również wniosków dotyczących, udzielenia Zarządowi absolutorium.

§46
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w zebraniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.


Rozdział VI
Majątek PTMK


§47
Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§48
Na fundusze składają się:
 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. subwencje, dotacje i darowizny,
 3. dochody z majątku Towarzystwa,
 4. dochody z wydawnictw i innych przedsięwzięć
Towarzystwa prowadzonych na podstawie uzyskanych zezwoleń.

§49
Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa, zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§50
Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących oraz skarbnika lub jego zastępcy.


Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się PTMK


§51
Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.

§52
 1. Uchwalę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.
 2. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się PTMK Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę w przedmiocie przeznaczania majątku Towarzystwa, która podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
Wykonanie: www.ip7.pl