Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie generujące dane do analiz i statystyk. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies oraz innych technologii w Polityka Prywatności.

Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych

Polish Society of Composite Materials

STATUT Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych

Wersja w formacie PDF do pobrania: tutaj


Statut Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych

z dnia 2.06.2022 roku

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych w skrócie PTMK i zwane jest w dalszej części Towarzystwem. Angielskojęzyczna nazwa Towarzystwa brzmi Polish Society of Composite Materials (PSCM).

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Katowice.

§ 3

Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, znaku graficznego i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.


Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest rozwijanie działalności naukowej i edukacyjnej w zakresie materiałów kompozytowych, w szczególności kompozytów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i innych, a także działalność oświatową polegającą na upowszechnianiu wiedzy na ten temat i związanych z nią osiągnięć.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie posiedzeń, zjazdów, sympozjów, konferencji, kursów i warsztatów szkoleniowych, konkursów, wykładów oraz innych form upowszechniania nauki,

- organizowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze,

- udzielanie informacji eksperckich instytucjom państwowym i organizacjom społecznym,

- przyznawanie nagród i wyróżnień,

- prowadzenie działalności wydawniczej,

- prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba o nieposzlakowanej opinii, pracująca naukowo lub zawodowo w dziedzinie materiałów kompozytowych lub dziedzin związanych, jak też interesująca się postępami w tej dziedzinie.

2. O przyjęciu członków zwyczajnych do Towarzystwa decyduje Zarząd na podstawie złożonej przez kandydata deklaracji członkowskiej, popartej przez dwóch członków Towarzystwa.

3. Od negatywnej uchwały Zarządu przysługuje kandydatowi odwołanie się do Walnego Zjazdu.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Towarzystwa opłacać będzie zadeklarowaną stałą składkę. Wysokość tej ustalana jest w porozumieniu z Zarządem.

2. Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być osoba wyróżniająca się, szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu realizacji celów Towarzystwa.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zjazdu.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

- czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,

- korzystania z pomocy Towarzystwa,

- zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

2. Członkom wspierającym nie przysługuje prawo wyboru władz Towarzystwa.

§ 14

Wszyscy członkowie zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa, przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa i, z wyjątkiem członków honorowych, regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo wygasa przez:

- dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie jednemu z członków Zarządu,

- skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez 2 lata,

- skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub za czyn popełniony z niskich pobudek,

- śmierć członka lub utratę osobowości prawnej.


Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 16

1. Władzami Towarzystwa są Walny Zjazd, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.

3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 17

1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd, co najmniej raz roku. O terminie i miejscu obrad Walnego Zjazdu wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia delegatów, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.

3. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany w dowolnym terminie przez Zarząd, na wniosek komisji rewizyjnej lub 1/5 członków z zachowaniem 14 dniowego terminu zawiadomienia delegatów o terminie i miejscu rozpoczęcia zjazdu w formie elektronicznej.

4. O sposobie wyboru delegatów na Walny Zjazd decyduje Zarząd. W szczególności delegatami mogą być wszyscy członkowie Towarzystwa.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

- uchwalanie programu działania Towarzystwa,

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd,

- udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,

- podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub poszczególnych członków,

- wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem przypadku wymienionego w § 21 p.3,

- uchwalanie zmian Statutu,

- podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,

- podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zjazdu,

- ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 19

W Walnym Zjeździe udział biorą delegaci i członkowie honorowi oraz mogą wziąć udział osoby zaproszone, bez prawa głosu w głosowaniach.

§ 20

Uchwały Walnego Zjazdu z wyjątkiem § 33 p.1 podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych, a w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

1. Zarząd składa się z minimalnie 9 a maksymalnie 14 członków.

2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: Prezes, 2 wiceprezesów, Sekretarz, zastępca Sekretarza, Skarbnik i zastępca Skarbnika.

3. Zarząd może uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce członków ustępujących lub niemogących pełnić swojej funkcji w czasie trwania kadencji, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. W tym wypadku nowy członek Zarządu wybierany jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

- kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Walnego Zjazdu oraz realizowanie uchwał Walnego Zjazdu,

- reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

- powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności sekcji, komisji, zespołów itp. organów pomocniczych w realizacji celów statutowych oraz uchwalanie i zatwierdzanie ich regulaminów,

- powoływanie i nadzorowanie organów odpowiedzialnych za działalność wydawniczą,

- uchwalanie określonych planów działalności Towarzystwa, preliminarza budżetowego i sporządzanie sprawozdania finansowego,

- zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

- podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych oraz współdziałania z innymi organizacjami,

- zwoływanie Walnych Zjazdów,

- decydowanie o sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu,

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

3. Organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 24

Prezes Zarządu lub w zastępstwie jeden z Wiceprezesów reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i podpisuje korespondencję.

§ 25

Do zakresu działania Prezydium Zarządu należy:

- wyznaczanie kierunków i opracowania planów działania Towarzystwa,

- kierowania bieżącą działalnością Towarzystwa,

- ustalanie regulaminów i wewnętrznych instrukcji organizacyjnych,

- inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień Statutu.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa, której członkowie są powoływani w drodze wyboru przez Walny Zjazd.

2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 i maksymalnie 5 członków, i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrola całokształtu działalności, a w szczególności działalności finansowej Towarzystwa,

- kontrola opłacania składek członkowskich,

- składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

- przedstawienie Zarządowi i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,

- uchwalanie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 28

Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa przez Komisję Rewizyjną odbywa się co najmniej raz w roku.


Rozdział VI

Majątek Towarzystwa

§ 29

Zarząd Towarzystwa prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Towarzystwa składają się:

- wpływy ze składek członkowskich,

- wpływy z działalności statutowej,

- dotacje, zapisy i darowizny.

§ 31

Zasady prowadzenia działalności finansowej Towarzystwa ustala Zarząd.

§ 32

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składa Prezes wraz ze Skarbnikiem lub jednym z Wiceprezesów.

2. Do ważności dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa i jednego z Wiceprezesów lub Sekretarza Zarządu.


Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 33

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zjazdu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia przez Walny Zjazd uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walny Zjazd zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną.

3. Uchwała Walnego Zjazdu o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.


Wykonanie: www.ip7.pl